LATEST NEWS

FROM THE OFFICE / VANAF ONS KANTOOR

  • Our genomic pipeline is an example to all Societies in South Africa. Most LRF Societies have decided to implement a similar genomic module, based on the Wagyu experience. We have employed Chantelle Boshoff on a full-time basis as of July to help with the increase in DNA requests and have also contracted Michelle Reid to help with administrative tasks (agendas, minutes, etc.). Our new Professional Development Program (PDP) student Tumisang Tswidi has started at the beginning of December. Tumisang’s salary is paid by the government (DALRRD) for a period of two years. He will be responsible for assisting Elandri on Mondays and Tuesdays with carcass grading and then producer on-farm support of the CWB protocol for new members. I have spent a week in the office with Tumisang and he is an affable young man. / Ons genomiese pyplyn is ‘n voorbeeld vir alle Genootskappe in Suid-Afrika. Die meeste LRF-genootskappe het besluit om ‘n soortgelyke genomiese module te implementeer, gebaseer op die Wagyu-ervaring. Ons het Chantelle Boshoff vanaf Julie voltyds in diens geneem om te help met die toename in DNS-versoeke en het ook vir Michelle Reid gekontrakteer om te help met administratiewe take (agendas, notules, ens.). Michelle se salaris word deur die Wêreld Wagyu liggaam betaal. Ons nuwe Professionele Ontwikkelingsprogram (PDP) student Tumisang Tswidi is van die begin van Desember in diens geneem. Tumisang se salaris word vir ‘n tydperk van twee jaar deur die regering (DALRRD) betaal. Hy sal verantwoordelik wees om Elandri op Maandae en Dinsdae by te staan met karkas gradering en dan produsente op die plaas ondersteuning met die CWB-protokol vir nuwe lede te gee. Ek het ‘n week saam met Tumisang op kantoor deurgebring en hy is ‘n oulike jong man.
  • Our ILR2 online system is now functional and working. Producers are encouraged to use it early next year after doing some modular training courses. It allows the producer to have the same functionality as the staff have on the cloud-based registry, performance recording and genetic evaluation system with some obvious restrictions and warnings when entering data. / Ons ILR2 aanlyn stelsel is nou funksioneel en binne werking. Produsente word aangemoedig om dit vroeg volgende jaar te begin gebruik nadat hulle ‘n paar modulêre opleidingskursusse bygewoon het. Dit sal die produsent in staat stel om dieselfde funksionaliteit te hê as wat die personeel het op die wolk-gebaseerde register, prestasie-aantekening en genetiese evaluasie stelsel met ‘n paar ooglopende beperkings en waarskuwings wanneer data ingevoer word.
  • The HerdMASTER herd management program has also been well supported by our members with several new members using the program in the past year. Support comes from a dedicated staff member by the name of Jeanine Labuschagne at the LRF (Livestock registering Authority office), of which I am also the CEO. / Die HerdMASTER-kuddebestuur program word ook goed deur ons lede ondersteun met verskeie nuwe lede wat die program die afgelope jaar gebruik.

Ondersteuning kom van ‘n toegewyde personeellid met die naam van Jeanine Labuschagne by die LRF (Lewendehawe Registrerende Federasie) kantoor, waarvan ek ook die HUB is.

Previous news

From the office / VANAF ONS KANTOOR

Reminder of the Wagyu Youtube playlist: Use of Wagyu Hair cards and all Module courses are uploaded https://www.youtube.com/channel/UC0VaRzrEurGr_sXpJMYU-3w

 

DNA samples. Please separate TSU vials from the hair samples. Simply send your TSU samples to the office. The office will sort them out using a bar-code reader. We require a “Pencil thick” hair sample and a DNA vial.

After months of struggling we have fixed the landline. Reminder that the contact details are: 051 492 1852 | Office Cell: +27 61 408 4123 | Postal Address for DNA samples: Postnet Suite: 12, Private Bag X7003, Langenhoven Park, Bloemfontein, 9301 | Package Reference for DNA: “WAGYU CWB”